Säännöt

TOLOSTEN SUKUSEURA ry

SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tolosten sukuseura ry. ja kotipaikka Kajaani. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä yhdistykseksi.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on selvittää ja tallentaa suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta yhdistyksen ja suvun jäsenten keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

* järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä ja neuvotteluja sekä muita yhdistyksen toimintaan liittyviä tilaisuuksia,

* selvittää tai auttaa suvun jäseniä selvittämään ja tutkimaan suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tulokset suvun jäsenten tietoon,

* harjoittaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa edistävää julkaisu-, kustannus- ja tiedotustoimintaa

* kerää ja tallentaa suvun nykyhistoriaa,

* pitää luetteloa suvun jäsenistä

* tukee taloudellisesti suvun historian tutkimista.

Yhdistyksen toimikausi on kaksi (2) vuotta ja se alkaa varsinaista kokousta seuraavan tammikuun alusta.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen, joka isän tai äidin puolelta kuuluu sukuun tai on avioliiton kautta siihen liittynyt tai muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä yhdistyksen säännöt hyväksyvä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Yhdistyksen hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun maksukykyyn vaikuttavan syyn perusteella. Kannattajajäsenen jäsenmaksu on varsinaisen jäsenen jäsenmaksu kymmenkertaisena.

Yhdistyksen ainaisjäseneksi nimetään varsinainen jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Hallituksen esityksestä varsinainen kokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi tai erityisistä syistä kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on ansioitunut yhdistyksen tai suvun yhteisiin asioihin liittyvässä toiminnassa. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu varsinaisessa kokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta ja se alkaa varsinaista kokousta seuraavan tammikuun alusta.

Jos jäseniä on kuusi (6), heistä on puolet erovuorossa toimikausittain. Jos jäseniä on enemmän, erovuorossa on toimikauden lopussa neljä (4). Ensimmäisenä toimikautena erovuoroiset määrätään arvalla.

Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan ja muita tarvittavia toimihenkilöitä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi keskuudestaan tai yhdistyksen muista jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § YHDISTYKSEN TALOUDELLISET OIKEUDET

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia sekä omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

7 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle tilikautta seuraavan maaliskuun kuluessa. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle tilikautta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, valtakunnalliseksi katsottavassa lehdessä tai kaikille yhdistyksen jäsenille toimitettavassa kirjallisessa tiedotteessa.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kahden vuoden välein alkaen vuodesta 1999 hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana kesä-elokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan mielipide.

10 § VARSINAINEN KOKOUS

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään toimikauden tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot kalenterivuosittain sekä toimikauden toimintakertomus.

6 . Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan alkaneen toimikauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies, joiden toimikausi on sama kuin yhdistyksen toimikausi.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä kokousvuonna.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Yhdistyksen arkistot luovutetaan Valtionarkistolle tai oman alueen maakunta-arkistolle.

12 § MUUT MÄÄRÄYKSET

Kaikessa siinä, mistä näissä säännöissä ei ole määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.